عكسي از مصاحبه با جی جین هی برای بازی خوب او در فیلم spring days

جواهري درقصر

 

 


جستجو
WWW tafrihi

Copyright 2005-2007 Tafrihi.com