نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي « شبانه روز » با حضور حامد بهداد و مهتاب کرامتی

 | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فيلم "شبانه روز" (حامد بهداد? مهتاب کرامتي? خاطره اسدي و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)               نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فيلم "شبانه روز" (حامد بهداد? مهتاب کرامتي? خاطره اسدي و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)             edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)             edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)        edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)        edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)              edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)

 

 

كارگردانان «شبانه روز» گفت: اگر توانسته باشيم در اين فيلم، يك كليپ 94 دقيقه‌اي كامل با موضوع درست و بدون افتادن ريتم بسازيم، اين خودش موضوع خيلي مهمي است.

edv.blogfa.com | نشست نقد و بررسي فيلم‌ سينمايي «شبانه روز» | 85 عکس از عوامل فیلم "شبانه روز" (حامد بهداد٬ مهتاب کرامتی٬ خاطره اسدی و ...)


به گزارش خبرنگار سينمايي فارس ، نشست فيلم «شبانه‌روز» ساخته مشترك كيوان علي‌محمدي و اميد بنكدار با حضور كارگردانان اين فيلم و عوامل آن پس از نمايش فيلم در سالن رسانه‌هاي جمعي برگزار شد.
در ابتداي جلسه وقتي «محسن آزرم» مجري جلسه از «سيدجمال ساداتيان» تهيه كننده فيلم خواست تا در مورد اين فيلم توضيحي بدهد، وي تمايل خود را به شنيدن نظرات خبرنگاران اعلام كرد و گفت: ترجيح مي‌دهم در ابتدا صحبتي نكنم.
در ادامه اميد بنكدار در مورد اين فيلم گفت: بعد از «شبانه» كه در حال تهيه مقدمات اكران آن هستيم به همراه كيوان علي‌محمدي فيلمنامه‌ «شبانه روز» را نوشتيم و نسخه اوليه آن را به «جمال ساداتيان» ارائه داديم. وي نيز مشورت‌هايي در مورد فيلمنامه به ما داد كه باعث شد ما فيلمنامه را بازنويسي كنيم و اين بازنويسي در مراحل مختلف تا زمان انتخاب بازيگر و قبل از فيلمبرداري ادامه پيدا كرد.
علي‌محمدي نيز گفت: در اين ميان از زمان ساخت «شبانه» تا به حال خدا به ما كمك كرد و 4 مستند ساختيم. از خدا خواستيم كه در كار داستاني‌مان به ما كمك كند كه لطف خدا شامل حال ما شد و فيلم داستاني دوم خود را نيز ساختيم. ما دوستان خوبي در سينما داريم كه به ما كمك كردند و پشت ما را خالي نكردند تا بتوانيم اين فيلم را بسازيم. اگر در سينما مناسباتي وجود دارد بايد بگويم ما تابع اين مناسبات نبوديم و سال گذشته در همين زمان بسياري از عوامل فيلم كه از دوستان ما هستند در حال اميدواري دادن به ما بودند كه اين فيلم را بسازيم. «سودابه خسروي» طراح چهره‌پردازي اين فيلم آن زمان در مصر مشغول كار بود و وقتي به او گفتيم كه قصد داريم ساخت فيلم را آغاز كنيم، او به سختي ويزاي خود را از گروه مصري گرفت و به ايران آمد تا در ساخت فيلم با ما همكاري كند. به هرحال، ما با دوستان‌مان سرانجام توانستيم اين فيلم را بسازيم و اين كار به سادگي توسط آنها انجام پذيرفت.
«اميد بنكدار» در مورد دلايل تفاوت رنگ‌هاي مختلف فيلم گفت: استفاده از اين تكنيك در تفاوت رنگ‌هاي فيلم علل ساختاري و درماتيك زيادي دارد. بخش تاج‌السلطنه مربوط به گذشته بود و آن را سياه و سفيد گرفتيم كه تفكيك رنگ آن سخت بود و با كمك لابراتوار اين تفكيك رنگي را درآورديم. در بخش مربوط به «سياوش كسرايي» چون فاصله زماني نزديك بود و مي‌خواستيم شباهتي با قصه تاريخي در اين بخش باشد، با تك‌رنگ قهوه‌اي فيلمبرداري كرديم و نقاش بودن اين شخصيت را در ايستا بودن قاب‌ها و نوع قاب‌بندي ها پياده كرديم. در قصه «فوژان»، رنگ آبي رنگ قالب است و قصه «مرجان» رنگ طبيعي با كمي مايه‌هاي طلايي دارد كه حس عاشق قصه را منتقل مي‌كند. 4 قصه در 90 دقيقه داشتيم و معمولا براي تفاوت‌ آنها براي مخاطب راحت‌تر فهميده شود، بايد اين تفكيك رنگ بين فضاي داستان‌ها قائل شد.
«علي‌محمدي» نيز با تشكر از عوامل لابراتوار تلويزيوني كه رنگ‌هاي فيلم را به خوبي درآورده‌اند گفت: بخش اتانولاژ در لابراتوار به خوبي انجام شد و حتي اين لابراتوار 10 ميليون تومان هزينه كرد تا اين فيلم را تست كند.بالاخره به اين رنگ‌هايي كه در فيلم مي‌بينيد رسيديم. ضمن اينكه در فصل نقاش خواستيم كه كهنگي و فضاي تيره فيلم نيز به خوبي در بيايد.
به گزارش فارس، در اين نشست «اميد بنكدار» در مورد طرح اوليه داستان «شبانه‌روز» گفت: من و كيوان علي‌محمدي چند ايده داشتيم كه قرار دادن آن در كنار هم قصه‌اي با 4پيرنگ را به وجود آورد. تاج‌السلطنه شخصيتي واقعي است و سياوش كسرايي استاد نقاشي و طراحي ما كه با الهام از شخصيت او داستاني را نوشتيم. دو شخصيت فوژان و مرجان نيز شخصيت‌هاي تخيلي هستند اما بعضي از شخصيت‌ها و روابط داستان‌هاي آن دو را بر اساس تجربيات خود نوشتيم.
«علي‌محمدي» در ادامه اين نشست در پاسخ به سؤالي كه اين فيلم را فيلمي خوش‌ظاهر با وجود تلخي درونش مي‌خواند، گفت: خوشحالم كه ما دو نفر متهم به فرماليزم بودن نشديم و عقيده دارم سينما پايه‌اش پسزمينه‌اي از نقاشي دارد و نمي‌شود قاب ، رنگ و نور در فيلمي مهم نباشد. تلخي و حتي فقر را مي‌توان بسيار نقاشانه و بدون ظاهري كارت‌پستالي نشان داد. ما معتقديم فيلم از نظر بصري بايد زيبا باشد، نه خوشگل و در كل سينما، بايد زيبايي را در خود داشته باشد. بسياري از فيلمسازان بزرگ جهان حتي وقتي در آثارشان از فقر و تلخي حرف مي‌زنند پلشتي و زشتي در قاب‌شان ديده نمي‌شود. بايد به عنوان كارگردان به خود سخت بگيريم و شلخته نباشيم تا چشم مخاطب نوازش داده شود و رنگ و نور به خوبي در قاب ديده شود.
وي ادامه داد:‌قطعا محتوا‌گرايي و فرم‌گرايي صرف در آثار هنري آنها را به بيراهه مي‌برد اما وقتي براي تصوير فيلم ارزش قائل باشيم قطعا اين دو عنصر مهم نيز به خوبي در فيلم ظاهر خواهد شد.
اين كارگردان همچنين در پاسخ به سؤالي كه ميزان تاثير اين دو كارگردانان از «بهرام بيضايي» را جويا شده بود و شباهت‌هاي بين بعضي از نماهاي اين فيلم با آثار بيضايي، گفت: من و اميد بنكدار ذهن‌هايي پر از تصوير داريم و فيلم‌هاي بسياري هم در طول عمرمان ديده‌ايم. اميدواريم بگوييد كدام بخش از فيلم ما تاثير از بهرام بيضايي است، ضمن اينكه اگر به ياد او افتاده‌ايد قطعا براي ما جاي افتخار است.
وقتي از «اميد بنكدار» درباره ماهيت فيلم سوال شد، او عنوان كرد كه فيلم بايد خودش حرف بزند و قطعا اگر خودمان را به فيلم متصل كنيم، كار بسيار اشتباهي انجام داده‌‌ايم.
«جمال ساداتيان» تهيه‌كننده اين فيلم نيز در پاسخ به سوالي در مورد لطمه‌اي كه ساختار فيلم در فيلم مي‌تواند به اين فيلم بزند، گفت: كارگردانان قصد مطرح كردن بحثي تاريخي را در اين فيلم داشتند و مي‌خواستند آن را به زمان حال پيوند دهند. اين تدبير نويسندگان بود و قطعا فيلمنامه نيز اينگونه ايجاب مي‌كرد كه فيلمنامه به اين شكل باشد.
«بنكدار» در مورد اين كه اين پنجمين فيلم در جشنواره امسال است كه به فيلم در فيلم مي‌پردازد، ‌گفت: زمان ساخت فيلم‌مان نمي‌دانستيم ديگران چه كاري مي‌كنند و فيلم خودمان را ساختيم . تم محوري اين فيلم در مورد دروغ است كه چگونه يك دروغ باعث مي‌شود همه چيز به هم بريزد و اوضاع از كنترل خارج شود. ضمن اين كه ما 4 قصه هم در فيلم داريم و براي همين از ترفند فيلم در فيلم استفاده كرديم.
«اميد بنكدار» در پاسخ به اين پرسش كه آيا تدوين مجدد فيلم را بهتر نمي‌كند؟، با قاطعيت جواب منفي داد و گفت: كارشناسان بسياري اين فيلم را ديده‌اند و ما از آنها مشاوره گرفته‌ايم و مطمئنم اين شكل بهترين شكل فيلم است.
«علي‌محمدي» نيز افزود: از زمان نوشتن فيلمنامه و تا زمان بعد از تدوين مشاوران زيادي به ما كمك كردند و از نظرات آنها استفاده كرديم. مجموعه نظرات‌شان روي فيلم اعمال شده و مطمئنم فيلم در حال حاضر مناسب‌ترين شكل خود را دارد.
پاسخ به اين سوال كه چرا مردهاي فيلم همه خيانت‌كار و بدند، با تعجب حتي كارگردانان «شبانه روز» مواجه شد.
بنكدار شخصيت كسايي را شخصيت بدي ندانست و علي محمدي نيز گفت: شخصيت‌هاي فيلم انتخاب‌هاي بدي داشتند و بودن در كنار آدم‌هاي بد وضعيت‌ آنها را بد كرده، البته مطمئنم اگر زنان فيلم خيانتكار بودند، كسي اين سوال را نمي‌پرسيد. همچنين بايد بگويم برخلاف نظر برخي از دوستان ما در فيلم سخت حرف نزديم، درست حرف زديم.
وقتي يكي از سوال‌كنندگان «شبانه‌روز» را كليپي 94 دقيقه‌اي خواند، اميد بنكدار گفت: سينما امروز از هنرهاي مختلفي وام مي‌گيرد و ويدئوكليپ نيز يكي از اشكال هنري است كه اين روزها در مورد آن نقد و بررسي‌هاي بسياري مي‌شود. اگر توانستيم يك كليپ 94 دقيقه‌اي كامل با موضوع درست و بدون افتادن ريتم بسازيم اين خودش خيلي مهم است.
«علي‌محمدي» نيز در مورد سابق كاري مستند خود كه در يك سوال به آن اشاره شده بود، گفت: كار در سينماي مستند باعث افتخار است و حيف است كه اين سينما اينقدر مهجور مانده است.
بنكدار غير خطي و ناموزون بودن فيلم را رد كرد و گفت: من از آثاري با ساختارها و فضاهاي متفاوت الهام گرفته‌ام. در «شبانه» تجربه‌گرايي خاص و بيشتري داشتيم اما تجربه ما در اين فيلم، امر كاملا متفاوتي است.
به گزارش فارس، در ادامه، «كيوان علي‌محمدي» در پاسخ به سوالي در مورد تاثير فيلمبرداري مرتضي پورصمدي گفت: زماني كه محمدرضا اصلاني سريال «غبار نور» را مي‌ساخت، آنجا دستيار بوديم. مرتضي پورصمدي فيلمبردار كار بود و ما شاگردانش بوديم و او نه تنها استاد ما كه امين و مشاور ما نيز هست و من و اميد بنكدار اخلاق حرفه‌اي را از او آموخته‌ايم. قبل از فيلم هم در زمان پيش توليد با او جلسات زيادي داشتيم تا شكل فيلم را در بياوريم و عكس و نقاشي هم زياد ديديم.
در ادامه، «ماني هاشميان» سازنده موسيقي فيلم درباره موسيقي اين فيلم گفت: فيلم 4 پيوند داستاني داشت و مي‌طلبيد كه موسيقي اين 4 پيوند با هم تفاوت داشته باشد اما همانگونه كه اين 4 پيوند در هم تنيده بودند نخواستيم در موسيقي هم تمايز زيادي به وجود بياوريم و سعي كرديم موسيقي ميان افراد و فضاهاي مختلف فيلم حركتي سيال داشته باشد. اين موسيقي ساختار يكدستي ندارد اما نتيجه‌اش خوب است.
«كيوان علي محمدي» از تيم همكارش در فيلم «شبانه‌روز» تشكر زيادي كرد و گفت: ما به حامد بهداد اجازه خواب نداديم تا او خسته بشود و نقشش را خوب بازي كند. طراح گريم ما زحمت زيادي كشيد و وجود «مهتاب كرامتي» در اين پروژه كمك بزرگي به ما بود. حتي زماني كه براي صحنه‌اي به چند صدف احتياج داشتيم طراح صحنه فيلم شبانه به شمال رفت و صبح با صدف‌هايي كه مي‌خواستيم، برگشت. من از اين گروه متشكرم و دست همه را مي‌بوسم.
در پايان، «حامد بهداد» هم در پاسخ به سوالي در مورد تجربه جديد خود در اين فيلم و اينكه آيا ترس در اين زمينه نداشته، گفت: نه، فقط تجربه كردم.
«جمال ساداتيان» تهيه‌كننده «شبانه‌روز» در پايان جلسه رسانه‌اي «شبانه روز»، ضمن مفرح خواندن اين جلسه گفت: از زماني كه خواستم اين فيلم را بسازم هميشه اين سوال مطرح شد كه سرنوشت اين فيلم چه مي‌شود. شايد اين ترديد براي مسئولان سينمايي كشور نيز وجود داشت كه باعث شد از فيلم هيچ‌گونه حمايتي نكنند و تنها يك مجوز ساخت به ما دادند و اين نگراني هنوز هم هست كه آثاري با اين شكل و شمايل در سينماي ايران چه مي‌تواند بكند؟ مي‌خواهيم اگر بشود فيلم را در زمان عيد اكران كنيم و اميدوارم وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به ما كمك كند تا در اين شرايط موفق شويم.
وي گفت: در اين جلسه تفاوت نگاه بين مردم و مطبوعات با مسئولين را فهميدم و فكر مي‌كنم جواب خودمان را از فيلم گرفتيم. اميدوارم بتوانيم با موفقيت به راه‌مان ادامه بدهيم.

 

 

 


جستجو
WWW tafrihi

Copyright © 2005-2008 Tafrihi.com