مثلث برمودا و مهدی صاحب زمان 

مثلث برمودا
ناجى نجار" دركتاب خود مى نويسد: مثلث برمودا در غربى تربن نقطه اقيانوس اطلس، در دهانه درياى كارائيب و در مسير جريان آبى "گلف استريم " قرارگرفته است 0 اين منطقه را مى توانيم به صورت مثلثى فرض كنيم كه رأس مثلث در جزاير برمودا و قاعده آن در جزاير پورتوريكو و شبه جزيره فلوريدا قرار بگيرد. سرگردانى دانشمندان در مورد رويدادهاى مثلث برمودا، تنها به حوادث اسرارآميزى كه كشتى ها و هواپيماها را دركام خود فرو مى برد، منحصر نيست. بلكه حوادث ديگرى نيز در اين منطقه روى مى دهد كه شگفتى آن كمتر از حوادث كشتى ها و هواپيماها نمى باشد، كه تاكنون بيش از هزار نفر از خلبانان و ملوانان و ديگر مسافران دريايى و هوايى، به هنگام عبور از اين منطقه اسرارآميز جان خود را از دست داده اند 0 از حوادث شگفت انگيز مثلث برمودا، اين است كه مسافران به هنگام نزديك شدن به اين منطقه، يك مرتبه متوجه مى شوند كه ساعت هاى آن ها دچار اختلال شده، و عقربه ها موازنه خود را از دست داده اند. خلبان ها و ملوان ها نيز متوجه مى شوندكه همه بى سيم ها و ديگر وسايل ارتباطى ازكار افتاد اند.

دانشمندان تصريح كرده اندكه آن چه در اين منطقه از اقيانوس اطلس مى گذرد، در هاله اى از ابهام پوشيده است وكسى نتوانسته توجيه علمى آن را پيداكند. حوادثى كه در 150 سال اخير در برمودا روى داده و دانشمندان را دچار سردرگمى كرده است، بسيار جالب و در عين حال پيچيده است. سرگذشت كشتى )مارى سيلست "، سرگذشت اتلانتا" ناو جنگى انگلستان، سرگذشت پنج هواپيماى ناپديد شده آمريكايى، سرگذشت 240 كشتى اكتشافى، سرگذشت جت هاى سوخت رسان، سرگذشت ناو جنگى اوچكرافت(، حوادث سال 1975 و،197 از حوادث برمودا است.

بيش از يكصد حادثه مهم هوايى- دريايى در سى سال گذشته در آمار رسمى كشورها ثبت شده است كه از ناپديد شدن بيش از يك صد هواپيما وكشتى در اين منطقه اسرارآميز حكايت مى كند. همه اين حوادث به صورت مرموزى در مثلث برمودا و در منطقه اى بين جريره هاى برمودا و جزيره هاى پاناما به وقوع پيوسته است و سرنخى از اين حوادث به دست پژوهشگران نيفتاده است 0 رويدادهاى مثلث برمودا به عنوان يك سلسله حوادث پيچيده فضايى، به دانشمندان متخصص اين فن عرضه شدكه شايد بتوانند راه حلى براى تكرار نشدن اين حوادث پيدا كنند. زيرا اين حوادث يكى از زيان بارترين حوادث دريايى و هوايى است كه از اين رهگذر به زندگى هزاران خلبان، ملوان، خدمه و مسافر خاتمه داده شده و صدها كشتى، هواپيما، زيردريايى، ناوگان و ناوشكن در اين حوادث ناپديد شد ه اند. نتيجه پژوهش هزاران پژوهشگر اين شدكه تعدادى فرضيه يا تئورى غيرقابل اعتمادكه احيانا با يكديگر نيز تضاد داشتند، عرضه شدكه اين تئورى ها هرگز مشكلى را حل نكرد.

برخى از پژوهشگران ميان حوادث مثلث برمودا و بشقاب هاى پرنده، ارتباطى قائل شده اند. بعضى ديگر شكل مثلث را در پديد آمدن اين حوادث، مولر دانسته اند. برخى ديگر اين حوادث را مربوط به اشعه هايى مى دانند كه از شهر خيالى "اطلنطيد" برمى خيزد و موجب بروز اين حوادث مى شود. و برخى ديگر، آن ها را معلولا هرم هايى مى دانند كه چون اهرام مصر در زير آب وجود دارد و موجب اين رويدادها مى شوند. برخى ادعاكرده اند، مثلث برمودا همان جزيره خضرا است.

جزيره خضراء
داستان جزيره خضرا حكايت از آ ن مي كندكه: زين الدين على بن فاضل مازندرانى، در سال 690 هجرى به اقيانوس اطلس سفركرده واز سرزمين بربر، سه روز با كشتى در دل اقيانوس رفته، تا به جزاير روافض جزيره هاى شيعيان رسيده است. در آن جا اطلاع يافته كه جزيره اى به نام "جزيره خضراء وجود دارد كه فرزندان حضرت ولى عصر(ع) در آن زندگى مي كنند. چهل روز در آن جا اقامت كرده وسرانجام پس از چهل روز، هفت كشتى مواد غذايى از جزيره خضراء به اين جزيره آمده است. ناخداى كشتى اورا با نام ونام پدر صداكرده وگفته مشخصات تو را به من گفته اند واجازه دادندكه تو را به جزيره خضراء ببرم. او را به جزيره خضرا برد ه ا ند. پس از 16 روز دريانوردى، سرانجام به آب هاى سفيد رسيده اند 0 ناخدا توضيح داده كه اين آب ها، چون جزيره را احاطه كرده است، كشتى دشمنان هرگز نمي تواند از آن بگذرد وبه بركت حضرت ولى عصر(ع) در آن آب ما فرق مي شود. آن ها به جزيره خضراء رسيده، جمعيت انبوهى را با بهترين لباس ووضع مشاهده كرده، شهرى بسيار آباد با درختان سرسبز وانواع ميوه ها وبازارهاى بسيار و ساختمان هاى مجلل از سنگهاى شفاف وخام ديده است 0 شخصى به نام سيد شمس الدين "كه او را نوه پنجم حضرت ولى عصر(ع) معرفى مي كنند، متصدى تعليم، تربيت واداره آن جاست واو نائب خاص حضرت در آن جريره است ومستقيما ا ز امام فرمان مي گيرد 0 وى حضرت را نمي بيند، بلكه صبح هر جمعه، نامه اى به خط امام (ع) در نقطه معينى گذاشته مي شود ودر آن، اوامر آن حضرت و آن چه مورد نياز "سيد شمس الدين(ع) تا هفته آينده خواهد بود، مندرج مي باشد. على بن فاضل، هيجده روز در آن جزيره اقامت نموده واز محضر جناب سيد شمس الدين " خوشه ها چيده، وپس از هيجده روز، به او دستور رسيده كه به وطن خود بازگردد. "على بن فاضل، آن چه را كه از محضر جناب سيد شمس الدين " استفاده كرده، دركتابى به نام "الفوائد الشمسيه "گرد آورده و مشروح تشرف خود را به چند نفر از علماى بزرگ عصر خود بازگوكرده است.

فضل بن يحيى طيبى " نويسنده قرن هفتم، در سال 99 6هجرى، مشروح داستان را از زبان شخص "على بن فاضل " درحله شنيده و آن را دركتابى به نام الجزيرة الخضراء"گردآورده است. اين داستان به طوركامل دركتاب بحارالانوارج 52، صفحات 159 تا 174 آمده است. علاوه بر على بن فاضل،ابن انبارى " نيز داستان جزيره خضراء را نقل كرده است كه دركتاب بحارالانوارج 53، صفحات 213 تا 221 آمده است. در دو داستان على بن فاضل مازندرانى و ابن انبارى نقاط مشترك بسيارى به چشم مي خورد.

واما داستان جزيره خضراء از هفتصد سال پيش به اين طرف، در برخى ازكتاب ها راه يافته است و از همان زمان تاكنون، دو ديدگاه درباره آن مطرح بوده است: يكى، ديدگاه افرادى كه اين داستان را پذيرفته اند و ديگرى، ديدگاهى است كه اين داستان را ساختگى و افسانه مي دانند. به تازگى دو ادعاى جديد نيز بر آن ها اضافه شده است 0 آن دو ادعا اين است كه:1. بر اساس بعضى نشانه ها، احتمالا جزيره خضراء، همان منطقه مثلث برمودا است. 2. بشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جريره خضراء امام زمان (ع) و فرزندانش است. اين دو ادعا را ناجى نجار" در كتاب خود آورده است تقريباً همه عالمان شيعى، روايت جريره خضراء را ساختگى مي دانند و اين ساختگى بودن را در دو جهت مي توان ديد: يكى زنجيره حديث و راويان، ديگرى محتواى آن. وقتى اصلِ جزيره خضراء، يك افسانه وداستان ساختگى شد، دو ادعاى ديگر )جريره خضراء همان مثلث برمودا است وبشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جريره خضرا است( همه باطل وخيالى مي شود.

ادله كسانى كه جزيره خضراء را پذيرفته اند اين است كه علماى بسيارى از قبيل شهيد اول، محقق كركى، علامه مجلسى، مقدس اردبيلى، شيخ حر عاملى، وحيد بهبهانى، بحرالعلوم، قاضى نورالله شوشترى، ميرزا عبدالله اصفهانى، ميرزاى نورى و اين داستان را دركتاب خود آورده، يا به آن استناد كرد ه اند.

و اما ادله كسانى كه اين داستان را افسانه مي دانند، اين است كه:

داستان از جهت سند ومتن صحيح نيست، تناقضاتى در داستان است كه راه حلى براى آن ها نيست، در آن سخن از تحريف قرآن آمده است. رواياتى كه داد بر وجود فرزند براى حضرت است قابل اعتماد نيست وبسيارى مطالب ديگركه در جاى خود به طوركامل بحث شده است.

آيت الله ابراهيم امينى دركتاب دادگسترجهان مي نويسد: داستان جزيره خضراء شبيه افسانه ورمان است زيرا: اولا سند معتبر وقابل اعتمادى ندارد داستان از يك كتاب خطى ناشناخته، نقل شده ومرحوم مجلسى هم درباره اش مي نويسد: چون من داستان را دركتاب هاى معتبر نيافتم، باب جداگانه اى را به آن اختصاص دادم

ثانياً در متن داستان تناقضاتي ديده مي شود ثالثا در آن به تحريف قرآن تصريح شده كه قابل قبول نيست و مورد انكار شديد علماى اسلام است. رابعاً موضوع اباحه خمس در اين داستان مطرح شده ومورد تأييد قرارگرفته كه آن هم از نظر فقها مردود است. علاوه بر آيت الله امينى، آيا ت عظام، علامه شيخ محمدتقى شوشترى، علامه حسن زاده آملى، محمدباقر بهبودى، شيخ آغابزرگ تهرانى، شيخ جعفركاشف الغطاء و... نيز داستان جريره خضراء را خيالى مي دانند(1)مطالبى را نيزكه ناجى نجَار" در خصوص مثلث برمودا و نيز بشقاب پرنده هاگفته اند مستند به نوشته هاى دقيق علمي وتحقيقى نيست، بلكه بيش تر آن ها بر اساس خبرهايى است كه راديو لندن و يا روزنامه و مجله ها- خصوصاً روزنامه جمهوريت عراق گزارش كرده اند.(2) علاقمندان براى مطالعه داستان جريره خضراء، و ديدگاه هاى موافقان و مخالفان، مي توانند

به كتاب "جزيرة خضراء، افسانه يا واقعيت " نوشته ابوالفضل طريقه دار، مراجعه كنند.

ا. جزيرة الخضراء افسانه يا واقعيت ا بوالفضل طريقه دار ص 211.

2. همان، ص 013

بشقاب پرنده


كسى كه براى اولين بار، يك شىء نورانى در اطراف كره زمين ديد با تعجب فرياد برآورد: "اين بشقاب پرنده را ببينيد" و از آن روز، اين اشياى نورانى كه گاه و بي گاه در افق ديده مى شوند، بشقاب پرنده نام يافتند.

در اصطلاح دانشمندان نيز به آنها "اشياى پرنده ناشناخته مي گويند. اين اشياء شبيه توده هايى از نور است كه ديدگان را خيره مى سازد. برخى از آنها شكل يك جسم استوانه اى به خود مي گيرد ومعمولا به بزرگى يك جمبوجت ديده مى شوند 0 قسمت بالاى اين اشياى نورانى با شعله هاى سرخ مشتعل به نظر مى رسد، وبرخى از آنها در هاله اى از نور خيره كننده ديده مى شوند. بشقاب هاى پرنده در هر نقطه اى ديده شوند، موجب قطع كامل دستگاه هاى مخابراتى از تلفن و بى سيم مى شوند وتا مدتى كه از منطقه دور نشد ه اند، اين دستگاه ها به هيچ وجه درست نمى شوند 0 اين اشياى پرنده هنگامى كه بخواهند در يك چشم به هم زدن از منطقه دور مى شوند و از ديده ها ناپديد مي گردند، واگر دستگاهى بخواهد به اين اشيا نزديك شود، نور خود را خاموش كرده، ناپديد مى شوند. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، سرعت سير اين بشقاب ها به هفت هزاركيلومتر در ثانيه مى رسد و از ارتفاع بسيار كم حركت مي كنند وبه شكل هاى گوناگون درمى آيند. تعداد بشقاب هاى ديده شده را بيش از سه ميليون فقره قيدكرده اند. تعداد سرسام آور آنها موجب شده كه در محافل علمى اين مسأله به صورت جدى تلقى بشود. در ميان كسانى كه بشقاب هاى پرنده را ديد ه اند، از هر طبقه اى يافت مى شود 0 برخى معتقدند، نخستين بشقاب پرنده را "كنيث آرنولد" در حدود 35 سال پيش ديده است وآخرين بشقابى كه ديده شد ه 1 2 ژانويه 979 1 بودكه دركويت ديده شد. نتيجه اين كه، هيچ كس تاكنون درباره بشقاب پرنده ها مطالب علمى وتحقيقى نگفته وننوشته است، هر چه هست حدس هايى است كه روزنامه ها ومجله ها براى بالا بردن تيراژ خود نوشته اند. اين حدس ما تا كنون در حوزه مسائل دينى و عقيدتى وارد نشده بود، اما امروزه با شگفتى شاهديم كه عده اي اين مطالب را به عقايد مقدس مردم هم كشانده اند ومعتقدند: بشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جريره خضراء امام زمان (ع) و فرزندانش است

بشقاب پرنده


كسى كه براى اولين بار، يك شىء نورانى در اطراف كره زمين ديد با تعجب فرياد برآورد: "اين بشقاب پرنده را ببينيد" و از آن روز، اين اشياى نورانى كه گاه و بي گاه در افق ديده مى شوند، بشقاب پرنده نام يافتند.

در اصطلاح دانشمندان نيز به آنها "اشياى پرنده ناشناخته مي گويند. اين اشياء شبيه توده هايى از نور است كه ديدگان را خيره مى سازد. برخى از آنها شكل يك جسم استوانه اى به خود مي گيرد ومعمولا به بزرگى يك جمبوجت ديده مى شوند 0 قسمت بالاى اين اشياى نورانى با شعله هاى سرخ مشتعل به نظر مى رسد، وبرخى از آنها در هاله اى از نور خيره كننده ديده مى شوند. بشقاب هاى پرنده در هر نقطه اى ديده شوند، موجب قطع كامل دستگاه هاى مخابراتى از تلفن و بى سيم مى شوند وتا مدتى كه از منطقه دور نشد ه اند، اين دستگاه ها به هيچ وجه درست نمى شوند 0 اين اشياى پرنده هنگامى كه بخواهند در يك چشم به هم زدن از منطقه دور مى شوند و از ديده ها ناپديد مي گردند، واگر دستگاهى بخواهد به اين اشيا نزديك شود، نور خود را خاموش كرده، ناپديد مى شوند. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، سرعت سير اين بشقاب ها به هفت هزاركيلومتر در ثانيه مى رسد و از ارتفاع بسيار كم حركت مي كنند وبه شكل هاى گوناگون درمى آيند. تعداد بشقاب هاى ديده شده را بيش از سه ميليون فقره قيدكرده اند. تعداد سرسام آور آنها موجب شده كه در محافل علمى اين مسأله به صورت جدى تلقى بشود. در ميان كسانى كه بشقاب هاى پرنده را ديد ه اند، از هر طبقه اى يافت مى شود 0 برخى معتقدند، نخستين بشقاب پرنده را "كنيث آرنولد" در حدود 35 سال پيش ديده است وآخرين بشقابى كه ديده شد ه 1 2 ژانويه 979 1 بودكه دركويت ديده شد. نتيجه اين كه، هيچ كس تاكنون درباره بشقاب پرنده ها مطالب علمى وتحقيقى نگفته وننوشته است، هر چه هست حدس هايى است كه روزنامه ها ومجله ها براى بالا بردن تيراژ خود نوشته اند. اين حدس ما تا كنون در حوزه مسائل دينى و عقيدتى وارد نشده بود، اما امروزه با شگفتى شاهديم كه عده اي اين مطالب را به عقايد مقدس مردم هم كشانده اند ومعتقدند: بشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جريره خضراء امام زمان (ع) و فرزندانش است

ناجي النجار


روحانى اى است اهل كاظمين عراق و از شاگردان شهيد آيت الله محمد باقر صدر و از وكلاى ناحيه مقدسه مرحوم آيت الله خويى 0 (1)

وى كتابى را با عنوان "الجزيرة الخضراء وقضيه مثلث برمودا" نوشته كه آن را آقاى على اكبر مهدى پور، با عنوان "جزيره خضراء وتحقيقى پيرامون مثلث برمودا" ترجمه كرده است. ناجى النجار دركتاب خود، علاوه بر ذكر داستان جزيره خضراء، دو ادعا كرده است:1. بر اساس بعضى نشانه ها، احتمالاً جزيره خضرايى كه على بن فاضل مازندرانى حدود هفتصد سال پيش به آن سفركرده است، همان منطقه وحشتناك مثلث برمودا، واقع در اقيانوس اطلس است. كه امروزه روزنامه ها و مجله ها از آن سخن مى گويند.

بشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جزيره خضراء )امام زمان (ع) و ياران و فرزندانش است.

و اما در جاى خود درباره جزيره خضراء، مثلث برمودا و واقعى يا ساختگى بودن اين دا ستان، بحث كرده ايم.

ا. جزيره خضراء، افسانه؟ يا واقعيت طريقه دار پاورقى ص 9.


صافيه
بر طبق روايت ابن انبارى در داستان جزيره خضراء، نام شهرى است كه ابراهيم، فرزند امام زمان (ع) حاكم آن است (1).

عناطيس و جزيره خضراء
بر طبق روايت ابن انبارى " در داستان جزيره خضراء، نام شهرى است كه هاشم، فرزند امام زمان (ع) حاكم آن است. (1)

طلوم
بر طبق روايت "ابن انبارى " در داستان جزيره خضراء، نام شهرى است كه عبدالرحمن، فرزند امام زمان (ع) حاكم آن است. (1) در بعضى نسخه ها "ظلوم " آمده است 0

1. نجم الثاقب ص222.
پروژه بوليمود


داستان تأسيس پروژه بوليمود" را مجله باراليلى چاپ بلغارستان تحت عنوان افسانه هاىمثلث برمودا چنين مى نويسد: دوكشور آمريكا و شوروى تصميم گرفتند كه تلاش هاى خود را در راه حل مشكلات مثلث برمودا هماهنگ كنند وبا تشريك مساعى و سرمايه گذارى مشترك، نيروهاى مادى ومعنوى خود را يك جا بسيج كنند تا شايد اين مشكل گشوده شود.

در نخستين روزهاى تأسيس اين پروژه مشترك، نخستين اكيپ پژوهشى با كشتى ويكتور بوغايف از بندر "هاليفاكس كندى به سوى جزاير برمودا به راه افتادند.

در اين پروژه قرار است چهاركشتى شوروى وپنج كشتى آمريكا تشريك مساعى كنند. اين پژوهش علمى تا پايان سال 1978 ادامه خواهد داشت.

اين برنامه جزء يك پروژه گسترده اى است كه پروژه بوليمود" ناميده شده واست آن بر مبناى مطالعات صدها دانشمند از ده ها كشور جهان در مورد حوادث "مثلث برمودا" پى ريزى شده، و مم اكنون از طرف دو دولت اَمريكا و شوروى در دست اجرا مى باشد.

در اين پروژه علمى در مورد مسائل زير بحث وتحقيق خواهد شد .

رويدادهاى اقيانوسى، گرداب هاى دريايى، امواج دريايى، جاذبه و مغناطيس، حوادث جوى، چاه هاى هوايى و ديگر مسائل هوايى- دريايى.

مجله بلغارى مى افزايد: نظير اين همكارى پيش تر ميان آمريكا، كانادا و انگلستان در پروژه ماگنيت براى مطالعه مغناطيس استثنايى در مثلث برمودا عملى بود .

سپس توضيح مى دهد كه كشتى "ويكمور بوغايف " كه به مدرن ترين دستگاه هاى الكترونيكى مجهز است يك سال تمام در يكى از زاويه هاى مثلث برمودا مستقر خواهد شد كه تمام حركت ها و فعل وانفعال هاى منطقه را زير نظر بگيرد وديگركشتى ها به پژوهش در پيرامون مسايل ديگر خوا هند پرد ا خت.


منبع : سایت منتظران مهدی

 

 


جستجو
WWW tafrihi

Copyright 2005-2007 Tafrihi.com