قصر ناصرالدین شاه در شهرستانک (از گوگل ارت) 

عكس جالب

 

 

 


جستجو
WWW tafrihi

Copyright 2005-2007 Tafrihi.com