تصاویری از جشن سال نو چینی ها


Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии

Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии

 

Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии

Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии

Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии


Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии

Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии

Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии


Наступил год Огненной свиньи. Новогодние празднества в Азии

 

 

 

 

جستجو
WWW tafrihi

Copyright 2005-2007 Tafrihi.com