احکام فيلم و عكس نامحرم

سایت مقام معظم رهبری
س 1183: نگاه كردن به تصوير زن نامحرم و بدون پوشش چه حكمى دارد؟ نگاه كردن به صورت زن در تلويزيون چه حكمى دارد؟ آيا بين زن مسلمان و غيرمسلمان و بين پخش آن بطور مستقيم و يا غير مستقيم تفاوتى وجود دارد؟
ج: نگاه كردن به تصوير زن نامحرم، حكم نگاه كردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراين اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلمانى كه بيننده آن را مى‏شناسد نباشد، اشكال ندارد و بنابر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم كه بطور مستقيم از تلويزيون پخش مى‏شود، نگاه كرد ولى در پخش غيرمستقيم تلويزيونى اگر ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه كردن اشكال ندارد.

س 1184: مشاهده برنامه‏هاى تلويزيونى كه از ماهواره دريافت مى‏شوند، چه حكمى دارد؟ اگر ساكنان استانهاى مجاور دولتهاى خليج فارس برنامه‏هاى تلويزيونى آن دولتها را مشاهده كنند، حكم آن چيست؟
ج: از آنجا كه برنامه‏هايى كه توسط ماهواره‏هاى غربى پخش مى‏شوند و همچنين برنامه‏هاى تلويزيونى بيشتر دولتهاى مجاور، دربردارنده آموزش افكار گمراه‏كننده و تحريف حقايق و لهو و فساد هستند و غالبا مشاهده آنها باعث گمراهى و فساد و ارتكاب كارهاى حرام مى‏گردد، بنابر اين دريافت و ديدن آنها جايز نيست.

س 1185: آيا ديدن يا شنيدن برنامه‏هاى طنز از راديو و تلويزيون اشكال دارد؟
ج: گوش دادن به برنامه‏هاى طنز و نمايش‏هاى فكاهى و ديدن آنها اشكال ندارد مگر آن كه مستلزم اهانت به مؤمنى باشد.

س 1186: هنگام جشن عروسى چند عكس از من گرفته شد كه در آنها حجاب كامل نداشتم، اين عكسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آيا جمع‏آورى آنها بر من واجب است؟
ج: اگر وجود عكسها نزد ديگران مفسده‏اى ندارد و يا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عكسها به ديگران نقشى نداشته‏ايد يا جمع‏كردن آنها از ديگران براى شما مشقّت دارد، تكليفى در اين باره نداريد.

س 1187: آيا بوسيدن تصاوير امام قدس سره و شهدا براى ما زنان از اين جهت كه به ما نامحرم هستند، اشكال دارد؟
ج: به طور كلى تصوير شخص حكم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرك جستن و اظهار محبت در صورتى كه قصد ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، اشكال ندارد.

س 1188: آيا ديدن تصاوير زنان برهنه و نيمه برهنه در فيلمهاى سينمايى و غير آن، در صورتى كه آنان را نشناسيم، جايز است؟
ج: نگاه‏كردن به فيلم‏ها و تصاوير، حكم نگاه‏كردن به نامحرم را ندارد و در صورتى كه از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشكال ندارد ولى با توجه به اينكه ديدن تصوير برهنه‏اى كه شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتكاب گناه مى‏باشد، بنابراين ديدن آنها حرام است.

س 1189: آيا جايز است زن در جشن‏هاى عروسى بدون اجازه‌ى شوهرش عكس بيندازد؟ و برفرض جواز، آيا مراعات حجاب كامل در آن واجب است؟
ج: اصل عكس گرفتن منوط به اجازه‌ى شوهر نيست ولى اگر احتمال بدهد كه نامحرم عكس او را ببيند و عدم رعايت حجاب كامل منجر به مفسده‏اى شود، مراعات آن واجب است.

س 1190: آيا براى زنان، ديدن كشتى مردان جايز است؟
ج: اگر مشاهده آن با حضور در ميدان كشتى و بطور مستقيم باشد و يا آن را بطور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبه بوده و يا در آن خوف ارتكاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.

س 1191: اگر عروس در شب جشن عروسى روپوش روشن و نازكى بر سرش بيندازد، آيا جايز است مرد نامحرم از او عكس بگيرد؟
ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن نامحرم باشد جايز نيست، و گرنه اشكال ندارد.

س 1192: گرفتن عكس زن غيرمحجّبه در بين محارمش چه حكمى دارد؟ اگر احتمال داده شود كه مرد نامحرم آن عكسها را هنگام ظاهركردن ببيند، حكم آن چيست؟
ج: اگر عكاسى كه به او نگاه مى‏كند و عكس وى را مى‏گيرد، از محارم او باشد، عكس گرفتن از او اشكال ندارد و ظاهر كردن آن هم نزد عكاسى كه او را نمى‏شناسد اشكال ندارد.

س 1193: بعضى از جوانان به تصاوير مستهجن نگاه مى‏كنند و براى كار خود توجيهات ساختگى ارائه مى‏دهند، حكم آن چيست؟ و اگر ديدن اين تصاوير مقدارى از شهوت انسان را تسكين دهد و در جلوگيرى از ارتكاب حرام مؤثر باشد، چه حكمى دارد؟
ج: اگر نگاه كردن به آن تصاوير به قصد ريبة باشد و يا انسان بداند كه منجر به تحريك شهوت او مى‏شود و يا خوف ارتكاب گناه و مفسده باشد، در اينصورت نگاه كردن به آنها حرام است و اين كه بخاطر آن انسان به حرام ديگرى نمى‏افتد، مجوّز ارتكاب فعلى كه شرعاً حرام است، نمى‏باشد.

س 1194: حضور در جشنهايى كه موسيقى در آنها نواخته مى‏شود و افراد مبادرت به رقص مى‏كنند، براى فيلمبردارى چه حكمى دارد؟ فيلمبردارى مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حكمى دارد؟ ظاهر كردن فيلم‏هاى جشن‏هاى عروسى توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراى چه حكمى است؟ و همچنين ظاهر كردن آن توسط زن چه حكمى دارد؟ و آيا استفاده از موسيقى در آن فيلم‏ها جايز است؟
ج: حضور در جشن‏هاى شادى و فيلمبردارى مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتى كه مستلزم گوش دادن به غنا يا موسيقى حرام و يا ارتكاب هر عمل حرام ديگرى نباشد، اشكال ندارد. ولى فيلمبردارى مردان از مجالس زنان يا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر كردن به ريبة يا مفاسد ديگرى باشد، جايز نيست و همچنين بكارگيرى موسيقى مطرب لهوى كه مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فيلم‏ها نيز حرام است.

س 1195: با توجه به كيفيت فيلم‏ها (خارجى يا داخلى) و موسيقى كه از تلويزيون جمهورى اسلامى پخش مى‏شود، ديدن و گوش دادن به آنها چه حكمى دارد؟
ج: اگر افراد شنونده و بيننده تشخيص دهند موسيقى كه از راديو و تلويزيون پخش مى‏شود از نوع موسيقى مطرب لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و يا ديدن فيلمى كه از تلويزيون پخش مى‏شود، مفسده دارد، ديدن و شنيدنِ آنها براى آنان جايز نيست و مجرّد پخش از راديو و تلويزيون حجّت شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

س 1196: تهيه و فروش تصاوير منسوب به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اميرالمومنين و امام حسينعليهماالسلام براى نصب آنها در مراكز دولتى چه حكمى دارد؟
ج: اين كار فى‏نفسه از نظر شرعى اشكال ندارد به شرط اينكه مشتمل بر امورى كه ازنظر عرف، اهانت و بى‏احترامى محسوب مى‏شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.

س 1197: خواندن كتابها و اشعار مبتذل كه باعث تحريك شهوت مى‏شوند، چه حكمى دارد؟
ج: بايد از آنها اجتناب شود.

س 1198: تلويزيونها يا كانالهاى پخش مستقيم ماهواره‏اى يك سلسله برنامه‏هاى اجتماعى را به نمايش مى‏گذارند كه بيانگر مسائل اجتماعى جامعه غربى است و به ترويج افكار فاسدى از قبيل تشويق به اختلاط زن و مرد و ترويج روابط نامشروع مى‏پردازند، بطورى كه اين برنامه‏ها بعضى از مؤمنين را نيز تحت‏تأثير قرار داده است. ديدن آنها براى كسى كه احتمال تأثيرپذيرى او مى‏رود، چه حكمى دارد؟ آيا اين حكم نسبت به كسى كه آن برنامه‏ها را به قصد نقد و بيان نكات منفى آنها و نصيحت مردم به نديدن آنها، مى‏بيند، تفاوت دارد؟
ج: نگاه به اين برنامه‏ها اگر از روى لذّت بوده و يا خوف تأثيرپذيرى و فساد، وجود داشته باشد، جايز نيست. ولى مشاهده به قصد نقد و آگاه كردن مردم از خطرات و نكات منفى آنها براى كسى كه اهليّت آن را دارد و مطمئن است كه از آن برنامه‏ها تأثير نمى‏پذيرد و به فساد نمى‏افتد، اشكال ندارد، البته اگر مقرّراتى باشد بايد رعايت شود.

س 1199: آيا نگاه كردن به موى گوينده تلويزيون كه آرايش كرده و سر و سينه‏اش پوششى ندارد، جايز است؟
ج: مجرّد نگاه كردن چنانچه از روى لذّت نبوده و خوف ارتكاب حرام و فساد در آن نباشد و به صورت پخش مستقيم هم نباشد، اشكال ندارد.

س 1200: آيا ديدن فيلمهاى شهوت‏انگيز براى فرد متأهل جايز است؟
ج: اگر ديدن آنها به قصد تحريك شهوت باشد و يا موجب تحريك آن شود، جايز نيست.

س 1201: ديدن فيلمهايى كه راه صحيح نزديكى با زن باردار را آموزش مى‏دهند، براى مردان متأهل، با توجه به اينكه باعث به حرام افتادن آنان نمى‏شود، چه حكمى دارد؟
ج: ديدن اين فيلم‏ها كه هميشه بانگاه شهوت برانگيز همراه است، جايز نيست.

س 1202: نظارت كارمندان وزارت ارشاد بر انواع فيلمها و مجلات و نشريات و نوارها براى تشخيص موارد مجاز آنها، با توجه اينكه نظارت، مستلزم مشاهده عينى و گوش دادن به آنهاست، چه حكمى دارد؟
ج: ديدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورين نظارت، در مقام انجام وظيفه قانونى به مقدار ضرورت اشكال ندارد، ولى بايد از قصد لذت و ريبة احتراز كنند و واجب است افرادى كه براى نظارت و بررسى گمارده مى‏شوند از جهت فكرى و روحى زير نظر و راهنمايى مسئولين باشند.

س 1203: ديدن فيلمهاى ويدئويى كه گاهى تصاوير منحرف‌كننده‏اى دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‏هاى فاسد آنها براى ارائه به ديگران چه حكمى دارد؟
ج: ديدن اين فيلمها اگر به منظور اصلاح فيلم و حذف تصاوير فاسد و گمراه‏كننده آنها باشد اشكال ندارد بشرط اينكه كسى كه اقدام به اين كار مى‏كند مصون از افتادن به حرام باشد.

س 1204: آيا براى زن و شوهر ديدن فيلمهاى ويدئويى جنسى در خانه، جايز است؟ آيا براى فرد مبتلا به قطع نخاع ديدن اين فيلم‏ها به قصد تحريك شهوت و تمكّن از نزديكى با همسرش، جايز است؟
ج: برانگيختن شهوت توسط فيلمهاى ويدئويى جنسى جايز نيست.

س 1205: مشاهده پنهانى فيلم‏ها وتصاويرى كه طبق قانون دولت اسلامى ممنوع هستند، اگر مفسده‏اى نداشته باشند، چه حكمى دارد؟ حكم آنها نسبت به زن و شوهرهاى جوان چيست؟
ج: با فرض ممنوع بودن، اشكال دارد.

س 1206: مشاهده فيلمهايى كه گاهى در بردارنده اهانت به مقدسات جمهورى اسلامى و مقام معظم رهبرى هستند، چه حكمى دارد؟
ج: واجب است از آنها اجتناب شود.

س 1207: ديدن فيلمهاى ايرانى كه بعد از انقلاب توليد شده‏اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر مى‏شوند و گاهى بدآموزيهايى نيز دارند، چه حكمى دارد؟
ج: اصل مشاهده اين فيلم‏ها اگر به قصد لذت و ريبة نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، فى‏نفسه اشكال ندارد ولى فيلمسازان بايد از تهيه و توليد فيلمهايى كه با تعاليم ارزشمند اسلامى منافات دارد، خوددارى كنند.

س 1208: توزيع و عرضه فيلمهايى كه مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، چه حكمى دارد؟ همچنين توزيع نوارهاى موسيقى كه مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حكمى دارد؟
ج: اگر فيلم‏ها يا نوارها به نظر مكلّف عرفا مشتمل برغنا يا موسيقى مطرب و لهوى مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزيع و عرضه آنها و همچنين ديدن و گوش دادن به آنها براى او جايز نيست و مجرّد تأييد بعضى از ادارات مربوطه تا زمانى كه نظر مكلّف در تشخيص موضوع با نظر تأييدكنندگان مخالف است، دليل شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

س 1209: خريد و فروش و نگهدارى مجلاّت لباس‏هاى زنانه كه عكس زنان اجنبى در آنها وجود دارد و براى انتخاب لباس بكار مى‏روند، چه حكمى دارد؟
ج: مجرّد وجود عكس‏هاى زنان اجنبى در اين مجلاّت مانع جواز خريد و فروش و بهره‏بردارى از آنها براى انتخاب لباس نيست مگر آن كه عكس‏ها، به گونه‏اى باشد كه موجب مفسده شود.

س 1210: آيا خريد و فروش دوربين فيلمبردارى جايز است؟
ج: خريد و فروش دوربين فيلمبردارى تا زمانى كه به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشكال ندارد.

س 1211: خريد و فروش و اجاره فيلمهاى ويدئويى مبتذل و همچنين ويدئو چه حكمى دارد؟
ج: اگر فيلم‏ها در بردارنده تصاوير زننده‏اى كه شهوت را تحريك كرده و موجب انحراف و فساد مى‏شوند و يا مشتمل بر غنا و موسيقى مطرب و لهوى و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، توليد و خريد و فروش و اجاره فيلم‏ها و همچنين اجاره ويدئو براى استفاده از آن در اين امور، جايز نيست.

س 1212: آياگوش‏دادن‏به اخبار و برنامه‏هاى علمى و فرهنگى راديوهاى خارجى جايز است؟
ج: در صورتى كه موجب انحراف و فساد نشود، جايز است.

 


 

 

 

جستجو
WWW Tafrihi

Copyright 2005 Tafrihi.com  All rights reserved
 
 

ارسال اين صفحه براي دوستانتان

مشخصات شما :
اسم شما: *

ايميل شما: *

مشخصات دوستان شما :
ايميل دوستان شما: *

ايميل دوستان شما 2:

ايميل دوستان شما 3:

 پيغام: (optional)

Created by Tafrihi